Updated:

Up to 80% of EU funding for our programs! (Poland only)

Announcements

We have excellent news for micro, small and medium-sized companies in Poland. Our programs (all of them!) are in 2020 available with 80% EU funding!

Fill in this short form and help us walk you through the next steps. It’s a time-sensitive opportunity so be fast!

Click here to fill in this short form so that we could walk you through the next steps.

(This program only applies to managers and business owners, including trainers, coaches, consultants).

Contact us at contact@scherercenter.com if you need information in english

Frequently Asked Questions (in Polish only)

1. Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do przedsiębiorstw z kategorii MŚP (osoby samozatrudnione, mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), które nie brały udziału w pierwszej edycji programu Akademia Menadżera MŚP, oraz które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Program skierowany jest do:

  • Właścicieli
  • Kierowników

Pracowników, którzy planowani są do awansu na stanowiska kierownicze

2. Kiedy zaczyna się program?

Kolejne nabory ogłaszane są przez operatorów lokalnych Programów (pięciu Operatorów, zajmujących się wybranymi województwami). To, do jakiego lokalnego Operatora należy firma zależy od siedziby głównej przedsiębiorstwa. Obecnie nabory będą ogłaszane w terminie styczeń-marzec.

Program potrwa do początku 2022 roku.

3. Co firma musi zrobić żeby uzyskać dofinansowanie?

W pierwszej kolejności należy złożyć wstępny formularz zgłoszeniowy pod linkiem:

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz

Na podstawie formularza, drogą mailową, operator lokalny skontaktuje się z firmą zgłaszającą, by podać informacje na temat naboru i formy składania dokumentów. Każdy z Operatorów lokalnych posiada odrębny system (platformę) do składania formularzy zgłoszeniowych.

4. Jak wygląda proces uzyskiwania dofinansowania?

W ogłoszonym dniu naboru należy złożyć formularz zgłoszeniowy on-line oraz wymagane załączniki na platformie programu, a w późniejszym terminie w wersji papierowej na adres operatora.

5. Ile czasu potrzebne jest na przygotowanie i złożenie wniosku?

Czas potrzebny na wypełnienie formularza oraz złożenie załączników (nie licząc czasu na zebranie informacji) to ok. dwóch godzin.

Czas poświęcony przygotowaniu formularza zgłoszeniowego uzależniony jest od dostępności danych, które posiada firma. Główne informacje w formularzu zgłoszeniowym dotyczą:

  • danych dotyczących zatrudnienia z ostatnich trzech lat (2017, 2018,2019)
  • danych dotyczących obrotów z ostatnich trzech lat
  • informacji na temat pomocy de minimis pobranej przez przedsiębiorstwo

6. Kiedy będę znać rezultaty?

Średni czas oczekiwania na wyniki to 2-4 tygodnie od momentu złożenia aplikacji.

7. Kiedy mogę zacząć korzystać z dofinansowania?

Usługi z dofinansowaniem można rozpocząć po podpisaniu umowy z operatorem lokalnym i po zatwierdzeniu Diagnozy Potrzeb Rozwojowych, która może być opracowana w ramach programu. Czas od decyzji o ogłoszeniu wyników do realizacji usług to około miesiąc. 

8. Co się dzieje, kiedy uzyskam pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania?

Po pozytywnej decyzji następuje:

– podpisanie umowy z Operatorem i nadanie firmie ID wsparcia

– Opracowanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych (zapisanie na usługę poprzez Bazę Usług Rozwojowych wykorzystując ID wsparcia)

– Przekazanie Diagnozy do weryfikacji przez Operatora

– Wybranie z Bazy Usług Rozwojowych usług 

– Przekazanie do weryfikacji wybranych kart usług do Operatora

– Po pozytywnej weryfikacji następuje zapis na usługi z wykorzystaniem ID wsparcia oraz realizacja usług

– Po zakończonej usłudze należy wypełnić krótką ankietę ewaluacyjną

– Rozliczenie usługi (opłacenie FV za usługę i przekazanie Operatorowi dokumenty do refundacji)

– Po 14 dniach od zaakceptowania dokumentów następuje zwrot 80% wartości szkolenia na konto przedsiębiorstwa

9. Ilu pracowników może wziąć udział w programie?

Nie ma z góry określonego limitu pracowników. Wszyscy pracownicy, którzy planują wziąć udział w usługach rozwojowych (szkoleniach/doradztwie) muszą uprzednio zostać poddani Analizie Potrzeb Szkoleniowych. Dokument ten, który powinien zawierać także opis przedsiębiorstwa może być wykonany w ramach programu, a opracowanie go jest refundowane w 80%. Ilość osób biorących udział w projekcie limitowany jest budżetem projektu, który zostaje określony w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i regulaminu operatora lokalnego.

10. Którzy pracownicy mogą wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział właściciele oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Operator z województwa Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego dopuszcza udział 25% pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów (kontrakt menedżerski, umowa zlecenie). 

Na etapie zgłaszania firmy do programu nie trzeba wskazywać jeszcze, którzy pracownicy będą szkoleni (to różni się w zależności od operatora).

11. Kiedy program się kończy? (kiedy mogą się odbyć ostatnie szkolenia w jego ramach?)

Ostatnie nabory do programu zostaną ogłoszone w drugim kwartale (kwiecień-czerwiec) 2022 roku.

12. Jaka kwota dofinansowania?

7 500 na osobę w ramach programu, niezależnie od wielkości firmy.

Kliknij tutaj i wypełnij ankietę, abyśmy pomogli przeprowadzić Cię przez kolejne kroki